ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Rodzinna PRZYSTAŃ

Projekt nr RPLU.11.02.00-06-0013/16, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014-2020

Partnerem Wiodącym jest Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie (PW) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie (publiczna placówka oświatowa – P). Projekt obejmie wsparciem w okresie 1.09.2017-31.8.2020 – 330 Uczestników/ Uczestniczek z rodzin zagrożonych przemocą domową, w tym:
• 81% kobiet,
• 30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• 30% zamieszkałych na terenie obszarów wiejskich,
• 30 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w wieku 6-18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
zamieszkałych na terenie miasta Chełm lub powiatu: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego lub hrubieszowskiego.

Działania projektowe:
1. DIAGNOZA potrzeb, możliwości, kompetencji; opracowanie Indywidualnych Planów Działania i Indywidualnych Planów Pracy dla wszystkich Uczestników/ Uczestniczek w ramach indywidualnych spotkań.
2. Zajęcia Świetlicy Środowiskowej dla 30 dzieci/młodzieży; w programie, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki i języka angielskiego, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne.
3. Profilaktyka we wspieraniu rodziny pełniącej funkcję opiekuńczo-wychowawczą – zajęcia grupowe w formie warsztatów: Rodzina i jej funkcje opiekuńczo-wychowawcze (21 grup x 72 godziny) i Umiejętności wspierające rodzinę w pełnieniu konstruktywnej roli systemu (21 grup x72 godziny).
4. Spotkania w ramach grup wsparcia.
5. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; zajęcia w formie 3-dniowych turnusów rodzinnych.
6. Poradnictwo prawne, psychologiczne, doradcy zawodowego; cotygodniowe dyżury psychologa/psychoterapeuty/ prawnika - po 3 godz./tygodniowo.
7. Środowiskowy Zespół Interwencji (całodobowy); telefon zaufania, interwencyjne wyjazdy specjalistów (psychiatra, psycholog, terapeuta, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny itp.).
W ramach projektu zostanie dokupione wyposażenie świetlicy środowiskowej. Dwa obiekty zostaną dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja podnośników, dostosowanie łazienek.

Terminy naborów:
I tura: 1-30 września 2017
II tura: 1-30 września 2017
III tura: 1-30 września 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Informacje w siedzibie Stowarzyszenia (tel. 665 088 968)

Załączniki:
pdfRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pdf1. Formularz zgłoszeniowy
pdf2. Oświadczenie osoby doświadczającej przemocy
pdf3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pdf4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
pdf5. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku
pdf6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
pdf7. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
pdf8. Oświadczenie o korzystaniu z samochodu prywatnego i 9. Zaświadczenie Przewoźnika o cenie biletu
pdf10. Wniosek o rekrutację na specjalistyczne porady rodzinne w formie 3-dniowego turnusu
pdf11. Umowa uczestnictwa w projekcie
pdf12. Umowa uczestnictwa w specjalistycznych poradach rodzinne w formie 3-dniowego turnusu

Drukuj

logotypy2