ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA INTEGRACJI RODZIN „PRZYSTAŃ”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Stowrzyszenie Integracji Rodzin „Przystań“, zwane w dalszej części statutu „Przystań” lub Stowarzyszenie, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jego siedzibą jest miasto Chełm.

§ 2

Stowarzyszenie „Przystań” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie „Przystań” może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4

Stowarzyszenie „Przystań” może posiadać odznakę członkowską, emblemat oraz używać legitymacji członkowskiej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5

Stowarzyszenie „Przystań” używa pieczątki z napisem: Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ oraz podstawowymi danymi stowarzyszenia.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społeczniej ogólu jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników, którzy nie muszą być członkami stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności i dostępności oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz działalność profilaktyczna i charytatywna wśród osób uzależnionych i zagrożonych patologią społeczną, osób pokrzywdzonych przestępstwem, skazanych, przebywających w zakładach karnych i opuszczających zakłady karne oraz osób ubogich i niepełnosprawnych, a także osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi zaburzeniami a także członków ich rodzin, w szczególności:

1. pomoc psychologiczna, psychiatryczna, terapeutyczna i inna wśród osób uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób pokrzywdzonych przestępstwem, skazanych, przebywających w zakładach karnych i opuszczających zakłady karne oraz osób ubogich i niepełnosprawnych, a także osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi a także członków ich rodzin (w tym dzieci i młodzieży i osób starych) oraz świadków przestępstw;
2. pomoc prawna oraz pomoc doradcy zawodowego i finansowego;
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
4. pomoc finansowa i rzeczowa;
5. działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
6. kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanie w realizację celów społecznych;
7. upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach, skutkach oraz o ekonomicznym i psychologicznym podłożu uzależnień, zaburzeń psychicznych;
8. rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wszechstronnej pomocy dla osób ze środowisk patologicznych;
9. praca na rzecz obronności państwa poprzez poprawę warunków socjalnych i bytowych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy zawodowych i ich rodzin;
10. działalność profilaktyczna i edukacyjno-szkoleniowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
11. pomoc w społecznej readaptacji osób skazanych i opuszczających zakłady karne oraz członkom ich rodzin;
12. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin i świadkom przestępstw;
13. działalność charytatywna, w tym promocja i organizacji wolontariatu;
14. wspieranie udziału dzieci i młodzieży w koloniach i wycieczkach oraz innych formach organizacji czasu wolnego;
15. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
16. działalność szkoleniowa, konsultacyjno-informacyjna, rehabilitacyjna i readaptacyjna;
17. działalność w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępstw oraz przeciwdziałania skutkom przestępstw;
18. działalność w zakresie realizacji celów operacyjnych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia a mianowicie:

a. poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,
b. profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi,
c. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa,
d. ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,
e. promocja zdrowego i aktywnego starzenia się,
f. poprawa zdrowia prokreacyjnego.


§ 8

Cele działalności Stowarzyszenie „Przystań” realizuje poprzez:

1. realizację programów terapeutycznych, edukujących i profilaktycznych;
2. rozwój zainteresowań, organizację czasu wolnego oraz prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
3. prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dla rodzin i osób dotkniętych problemem uzależnień, przemocy w rodzinie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób pokrzywdzonym przestępstwem;
4. prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi, wśród rodzin oraz dzieci i młodzieży;
5. prowadzenie działalności konsultacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej;
6. współdziałanie w zakresie realizacji celów statutowych z właściwymi jednostkami organizacji rządowej i samorządowej; związkami wyznaniowymi; organizacjami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi; jednostkami służby zdrowia, szkolnictwa, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami służby więziennej i sądownictwa, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, innymi organizacjami pozarządowymi;
7. upowszechnianie wszelkich form działalności prowadzących do reintegracji środowisk młodzieżowych i rodzinnych celem podejmowania przez nie zadań likwidujących lub minimalizujących przyczyny uzależnień, przestępstw i dysfunkcji społecznych;
8. prowadzenie działalności integracyjnej wśród członków i podopiecznych stowarzyszenia poprzez aktywność edukacyjną, terapeutyczną, leczniczą, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
9. szkolenie i doskonalenie kadr stowarzyszenia i innych osób zakwalifikowanych na szkolenia;
10. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów działalności stowarzyszenia;
11. organizację działań o charakterze charytatywnym i dobroczynnym oraz działalność z zakresu: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, postpenitencjarnej, profilaktycznej;
12. prowadzenie świetlic wsparcia dziennego, socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
13. prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności wydawniczej i publicystycznej; współpraca z ośrodkami masowego przekazu.

Inne formy oddziaływań pomocowych, profilaktycznych i innych, niewymienionych w pkt. 1-13.

14. prowadzenie oddziaływań w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości i przeciwdziałania skutkom przestępstw;
15. realizację działań mających na celu poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
16. realizację działań mających na celu poprawę zdrowia prokreacyjnego;
17. realizację działań mających na celu ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki;
18. realizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;
19. realizację działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa;
20. realizację działań mających na celu promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Polski, który ukończył 16 lat i jest zainteresowany merytoryczną pracą i realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11

O przyjęciu w poczet członków decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym podmiocie jest ostateczna.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
4. przestrzegnia postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 14

Członek zwyczajny posiada:
1. czynne i berne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2. prawo do posiadania legitymacji oraz noszenia odznaki Stowarzyszenia,
3. prawo do uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia,
4. prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego celów statutowych.


§ 15

Utrata członkostwa zwyczajnego może nastąpić w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. działalności na szkodę Stowarzyszenia,
3. nieprzestrzegania norm współżycia koleżeńskiego,
4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
5. nieuregulowania składek członkowskich na koniec roku rozliczeniowego,
6. zgonu członka.

§ 16

Od uchwały zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w § 15 pkt. 2 i 3 służy odwołanie do walnego zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

§ 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspomagająca działalność Stowarzyszenia poprzez udzielanie pomocy finansowej, materialnej oraz innej w miarę swoich możliwości. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadkach:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. skreślenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności, utratą osobowości prawnej oraz długotrwałego nieudzielania wsparcia w Stowarzyszeniu.

§ 18

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz działalności na polu przeciwdziałania patologiom społecznym, a także osobom cieszącym się wysokim autorytetem moralnym.
2. Członek honorowy posiada pełnię praw i obowiązków członka zwyczajnego, natomiast jest zwolniony ze składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia „Przystań” są:
Walne Zebranie
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa lat dwa, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 20

1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania należy powiadomić co najmniej 14 dni przed zebraniem.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. W walnym Zebraniu z głosem decydującym biorą udział członkowie zwyczajni oraz honorowi.
5. Przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 21

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osb uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby członków zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
3. udzielanie absolutorium poszczególnym członkom ustępującego zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu;
6. uchwalanie oraz pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwał w sprawie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
8. zatwierdzanie wytycznych oraz sprawozdań finansowych przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia;
9. podejmowanie uchwał dotyczących działaności Stowarzyszenia;
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu likwidatora.

§ 24

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie w liczbie nie większej niz 7 członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w czasie trwania obrad Walnego Zebrania wybierając spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Skretarza, Skarbnika.

§ 25

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przyjętym regulaminem pracy i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu lub Sekretarza, a także 1/3 członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 27

1. Dla ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są jednoosobowo podpisy Prezesa zarządu lub Wiceprezesa zarządu.
2. Dokumenty zawierające zwykłe oświadczenia woli podpisuje jednososbowo Prezes lub Wiceprezes.

§ 28

Członek Zarządu Stowarzyszenia traci swój mandat w przypadku:
1. rezygnacji z pełnienia funkcji,
2. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
3. odwołania z funkcji przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia lub systematycznego uchylania się od pracy.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania;
2. uchwalanie budżetu i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
3. odwoływanie ze składu Zarządu Stowarzyszenia tych jego członków, którzy działają na szkodę Stowarzyszenia lub uchylają się od pracy;
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji;
6. powoływanie członków Komisji powstających przy Zarządzie Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających oraz usunięcia z listy członków zwyczajnych i wspierających;
8. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadaniu lub pozbawieniu członkostwa honorowego;
9. przyjmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów wszelkich darowizn, dotacji a także środków pochodzących z ofiarności publicznej;
10. organizowanie i nadzorowanie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach;
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do związku o tym samym lub podobnym profilu działania;
12. pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 30

Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w ilości 3 członków.

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia i działa w oparciu o przyjęty regulanim pracy.

§ 32

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Komisji w czasie trwania obrad Walnego Zebrania wybierając spośród sewgo składu Przewodniczącego Komisji.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia;
2. składaniu sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządy Stowarzyszenia;
3. przeprowadzanie kontroli prowadzonej działalności gospodarczej i składania Zarządowi Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi;
4. zgłaszanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
5. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym;
6. wnioskowanie o odwołanie poszczególnych członków Zarzadu Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.

§ 35

Na fundusze składają się:
1. składki członkowskie,
2. dobrowolne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia,
3. spadki i zapisy,
4. dotacje i subwencje,
5. wpływy z działalności gospodarczej,
6. darowizny,
7. dochody z majątku Stowarzyszenia,
8. dochody z ofiarności publicznej.


ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 36

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większościa 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Likwidatora Stowarzyszenia powołuje uchwałą Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia winien być przekazany na cele społeczne określone w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Przystań".

 

Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
dnia 14.12.2017r

Drukuj

  • /index.php/o-stowarzyszeniu/statut/2-uncategorised/6-code-rodzinna-przystan
  • /index.php/o-stowarzyszeniu

logotypy2