ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym
oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym

Działanie na rok 2018

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ zaprasza wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich rodziny oraz osoby im najbliższe do korzystania z pomocy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 15:00.

Chełm  Lublin Świdnik
 82 564 36 32 793 402 209 791 596 428
 ul. Ogrodowa 46  ul. Żołnierzy Niepodległej 5,
wejście w bramie, klatka po
prawej stronie,
II piętro
(naprzeciwko stacji
krwiodawstwa)
 ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 12
Hrubieszów Krasnystaw Łęczna
607 973 789 570 445 445 537 404 430
ul. 3-go maja 37  ul. Okrzei 4/5 ul. Jaśminowa 4

 


Udzielenie pomocy – na wniosek uprawnionego bądź z inicjatywy podmiotu może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:

a) Wypełnienie przez pokrzywdzonego lub osobę pierwszego kontaktu w sposób kompletny wniosku o udzielenie pomocy (pdfZałącznik),
b) Przedłożenie przez pokrzywdzonego dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku przeprowadzenie przez podmiot pogłębionego wywiadu w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w treści wniosku,
c) Uzyskanie przez pokrzywdzonego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
NASTĘPNIE! Podmiot ustala zakres potrzeb pokrzywdzonego wynikający bezpośrednio z następstw przestępstwa oraz wskazuje rodzaje świadczeń, mających na celu złagodzenie jego skutków. Pomocy z Funduszu nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat.
UWAGA! W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot może udzielać pomocy, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat.


DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:
1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną
3. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu (osoby pokrzywdzone oraz świadkowie)
4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw
5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu
7. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
8. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

 

WAŻNE TELEFONY:
Kierownik Merytoryczny – Adriana Sztuk tel: 510 502 900
Koordynator – Aleksandra Bielińska tel: 782 067 043
Specjalista ds. księgowości – Radosław Sztuk, tel: 721 680 113

Drukuj

logotypy2