ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Mój HORYZONT

Projekt nr RPLU.11.02.00-06-0054/17, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014-2020

Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie. Projekt obejmie wsparciem w okresie 1.09.2018-31.8.2021 – 390 Uczestników/ Uczestniczek z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, w tym:
• 48% kobiet,
• 30% mieszka na obszarach wiejskich,
• 10% posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535),
• 120 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy i in.) oraz hazardu lub innych czynności uzależniających m.in. zakupów, komputera i internetu,
• członkowie rodzin osób uzależnionych, w tym: 180 dorosłych członków rodzin i 90 osób w wieku 6-18 lat lub do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczestnicy to osoby zamieszkałe na terenie miasta Chełm lub powiatu: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego lub świdnickiego.

Działania projektowe:
1. DIAGNOZA potrzeb, możliwości, kompetencji; opracowanie Indywidualnych Planów Działania i Indywidualnych Planów Pracy dla wszystkich Uczestników/ Uczestniczek w ramach indywidualnych spotkań.
2. Zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 90 dzieci/młodzieży. W programie: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki i języków obcych, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne, techniki uczenia się.
3. Umiejętności psychospołeczne – warsztaty grupowe (5 spotka x 6 godz.). W programie m.in.: konstruktywne sposoby wychowywana dzieci, komunikacja w rodzinie, umiejętności osobiste/społeczne w relacji z innymi, konstruktywna organizacja czasu wolnego, umiejętności interpersonalne.
4. Spotkania w ramach grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz rodzin, opiekunów tych osób.
5. Specjalistyczne turnusy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; zajęcia w formie 3-dniowych turnusów rodzinnych.
6. Międzygminny Punkt Konsultacyjno-Doradczy „Mój HORYZONT”:
a. Poradnictwo prawne, doradcy zawodowego, asystenta rodziny, kuratora społecznego, psychiatry; cotygodniowe dyżury - po 3 godz./tygodniowo każdy specjalista;
b. Poradnictwo świadczone przez psychologa i terapeutę uzależnień; cotygodniowe dyżury - po 5 godz./tygodniowo każdy specjalista.
W ramach projektu zostanie dokupione wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja podnośników, dostosowanie łazienek).

Terminy naborów:
I tura: IX-X 2018
II tura: IX-X 2019
III tura: IX-X 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Informacje w siedzibie Stowarzyszenia (tel. 665 088 968)

Załączniki:


pdfRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pdf1. Formularz zgłoszeniowy

pdf2. Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy docelowej. Oświadczenie o spełnianiu kryterium preferencyjnego

pdf3. Oświadczenie Uczestnika projektu (RODO)

pdf4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

pdf5. Oświadczenia Uczestniczki/Uczestnika projektu potwierdzające status osoby/rodziny dotkniętej problemem uzależnienia
6. Oświadczenie o zakresie korzystania/niekorzystania ze wsparcia w ramach działań towarzyszących w PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
7. Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku
8. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
9. Oświadczenie o korzystaniu z samochodu prywatnego
10. Zaświadczenie Przewoźnika o cenie biletu
11. Wniosek o rekrutację na specjalistyczne turnusy terapeutyczne
12. Umowa uczestnictwa w projekcie
13. Umowa uczestnictwa w specjalistycznym turnusie terapeutycznym
14. Rezygnacja z udziału w projekcie

Drukuj

logotypy2