ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ,

w 2021 roku realizuje następujące programy:

 

 

KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 1. Realizacja programów profilaktyki wskazującej

 

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w programie zapraszamy: osoby, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

 

 1. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnie kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

 

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w programie zapraszamy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych będących w trakcie realizacji programu leczenia i/lub po jego zakończeniu oraz ich bliskich i członków ich rodzin.

 

 1. Realizacja programów profilaktyki selektywnej

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w programie zapraszamy: dzieci i młodzież zagrożone narkomanią z powodu marginalizacji; dzieci i młodzież eksperymentujące ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; rodzice dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie; rodzice dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią lub używających narkotyków; nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicowi.

 

 1. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji „Fred goes net”

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w programie zapraszamy: osoby używające okazjonalnie substancji psychoaktywnych oraz osoby używające substancji psychoaktywnych w sposób problemowy.

 

 1. Realizacja programu profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi z terenu województwa lubelskiego.

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w programie zapraszamy: dzieci i młodzież oraz tzw. młodzi dorośli (do 25 roku życia), u których stwierdzono występowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, środowiskowych) związanych z rozwojem zachowań ryzykownych.

 

 

REGIONALNEY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

 

 

 

 1. Zadanie I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Podzadanie 2. Wspieranie programów rekomendowanych przez PARPA z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Zadanie kierowane do:

 1. Dzieci i młodzież zagrożone problemami alkoholowymi z powodu marginalizacji społecznej,
 2. Dzieci i młodzież eksperymentujące alkoholem ,pijący alkohol w sposób okazjonalny oraz pijący w sposób problemowy
 3. Rodzice dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie,
 4. Rodzice dzieci i młodzieży zagrożonych problemami alkoholowymi.
 5. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni , wychowawcy świetlicowi, przedstawiciele

Policji, Sądu , Pomocy Społecznej.

 

 

 1. Zadanie II: Przeciwdziałanie narkomanii. Podzadanie 6: Wspieranie programów reintegracji i aktywizacji społecznozawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Zadanie kierowane do:

osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych po ukończonym leczeniu/ podstawowym programie terapii uzależnień lub zdiagnozowane w ramach jednostek służby zdrowia i obecnie uczestniczące w terapii oraz utrzymujące abstynencję oraz członków rodzin osób uzależnionych oraz bliskich rodziny, o których wiadomo, że w ich strukturach jest osoba uzależniona nieobjęta dostępnym systemem wsparcia.

 

 1. Zadanie nr 1: Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Program przeznaczony dla rodziców z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich dzieci  - mieszkańców województwa lubelskiego, którzy mają potrzebę lub posiadają deficyty umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych, pełnienia ról rodzicielskich, kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wobec dzieci i młodzieży.

 

 

 1. Zadanie nr 2 : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Program skierowany do osób starszych zamieszkałych na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego oraz ich rodzin.

 

 

 1. Zadanie nr 3: Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Program skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia psychiczne, często w połączeniu z ubóstwem i pozostające bez pracy oraz do członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia psychiczne i/lub ubóstwo oraz rodziny, o których wiadomo, że są nieobjęte dostępnym systemem wsparcia.

 

DEPARTAMENT FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

 

 1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

W ramach realizacji zadań ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ zaprasza wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadków, ich rodziny oraz osoby im najbliższe do korzystania z pomocy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zamościu, Hrubieszowie, Krasnystawie, Biłgoraju, Zwierzyńcu, Tomaszowie Lubelskim oraz Janowie Lubelskim.

 

Uwaga! Nasz Partner NZOZ NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa szuka pracowników!

Szanowni Państwo,

 
NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa uprzejmie informuje, iż do naszego zespołu poszukuje osób na stanowiska:
- Specjalista Psychoterapii Uzależnień (lub w trakcie)
- Pielęgniarka Psychiatryczna
- Terapeuta Środowiskowy Dzieci i Młodzieży
- Pracownik Administracyjny
- Rejestratorka Medyczna.
 
Informacje o każdym stanowisku oraz formularz aplikacyjny znajdują się w załączeniu.
 
Wszelkich informacji udzielam mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Zapraszamy serdecznie do składania aplikacji.
 
Termin składania ofert: do 25 marca 2021r.
 
Z wyrazami szacunku
Adriana Sztuk
Zastępca Dyrektora
NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa
 

Zawiadomienie o tymczasowym zawieszeniu działalności.

 

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie uprzejmie informuje, iż od dnia 26 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. tymczasowo zawiesza działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Zamościu oraz Lokalnych Punktów Pomocy w Hrubieszowie, Krasnymstawie, Zwierzyńcu, Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i Janowie Lubelskim, w postaci stacjonarnych dyżurów osób pierwszego kontaktu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż osoba pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych, jest dostępna każdego dnia przez całą dobę pod nr 885 558 896, a wszelkie zaplanowane porady specjalistyczne będą odbywać się poprzez środki komunikacji na odległość (telefon, Skype, e-mail).

Tymczasowe zawieszenie działalności jest spowodowane troską o dobro beneficjentów programu oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19.

Zapraszamy do udziału w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Dzieny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Wsparcie osób niesamodzielnych w wieku 55 lat i więcej obejmie następujące działania:

 

1) opieka świadczona w dni powszednie w godz. 8-17 przez opiekunów i pielęgniarki;

2) dowóz z miejsca zamieszkania do Ośrodka (na podstawie Wniosku lekarza – Załącznik 15) i z powrotem;

3) wsparcie psychologiczne: grupowe (2 razy/tyg. po 1 godz.) i indywidualne (min. 1 spotkanie po 1 godz./m-c),

4) wsparcie terapeutyczne – terapia rodziny: zajęcia z udziałem członków rodzin/ krewnych (1 spotkanie x 2 godz. co 2 miesiące),

5) terapie zajęciowe:

a) artterapia (2 razy/tyg. po 2godz.),

b) terapia tańcem (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

c) muzykoterapia (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

d) treningi „nordic walking” (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

6) rehabilitacja ruchowa usprawniająca: zajęcia grupowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe) i indywidualne (po 3 godz./tyg. dla każdego U).

7) zajęcia kulturalno-edukacyjne w grupach 3-8-osobowych

a) Nie bądź wczorajszy – zajęcia z udziałem policjanta, bankowca, informatyka, samorządowca (2 godz. w miesiącu),

b) W grupie wesoło – ciekawe pomysły na spędzenie casu wolnego (2 razy po 2 godz. w miesiącu),

c) Żyj zdrowo – zajęcia z dietetykiem (4 razy po 2 godz. w roku),

d) Wodny aerobik – zajęcia na basenie (1 raz po 1 godz. w tygodniu),

e) Turystyka regionu – zajęcia z regionalistą, wycieczki (4 razy po 2-3 godz. w roku),

f)  Z kulturą na „Ty” – spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury (1 raz po 1 godz. w miesiącu).

dorpplakat

logotypy2